Het is nu vr 12 jul, 2024 14:32


Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
Offline
 Berichttitel: eend achter de HY - Samenvatting!
BerichtGeplaatst: do 20 okt, 2011 14:19 
HY Forum Grootmeester
HY Forum Grootmeester
Avatar gebruiker
 Profiel

Geregistreerd: wo 14 jun, 2006 7:41
Berichten: 1049
Woonplaats: Zuid-Limburg
In tegenstelling tot datgene wat ik eerder geschreven heb, kunnen in het volgende artikel dingen staan die hiermee tegenstrijdig zijn. Ook ik moet mijn informatie overal vandaan halen op het net en ben niet verantwoordelijk voor datgene wat de lezer ermee doet!
Lees ook even door tot het einde, daar staan ook de regels voor in het buitenland! Ik hoop dat hierdoor e.e.a. duidelijker is.

Samenvatting:

Slepen met een triangel / trekstang.

Is dit in Nederland toegestaan?
Expertisecentrum Verkeer en vervoer PIVM - Apeldoorn.

De door u omschreven constructie is ons bekend.
Conform artikel 5.18.2 van het Voertuigreglement is het toegestaan om door middel van een motorrijtuig een ander motorrijtuig voort te bewegen. Niet omschreven is op welke manier dit dient te geschieden. Met andere woorden: er is geen bepaling opgenomen waarin is omschreven dat de door u voorgestelde constructie niet zou mogen worden toegepast.

Door het aanbrengen van een triangel tussen uw camper en uw auto, krijgt het getrokken voertuig echter niet de status van een aanhangwagen.
Voor de toepassing van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Voertuigenreglement en de Wetaansprakelijkheid motorvoertuigen blijft het in alle gevallen een motorrijtuig. Met andere woorden: de getrokken auto moet aan alle technische voorschriften voldoen, moet APK zijn goedgekeurd, moet zijn voorzien van een eigen kenteken en moet zijn verzekerd. Het voeren van een voor de camper afgegeven kenteken op de auto is derhalve niet toegestaan.

Op de gehele combinatie blijft ten alle tijden artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing.
Dit houdt in dat er geen gevaar op de weg mag worden veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. De sleepconstructie dient dan ook zo te zijn uitgevoerd dat deze niet kan lostrillen en dat zijdelings uitwijken van de auto zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het verdient eveneens aanbeveling om achter de auto een zogenaamde lichtbalk aan te brengen waarmee duidelijk kan worden aangegeven dat met de combinatie van richting wordt veranderd of dat de combinatie tot stilstand wordt gebracht.

Met betrekking tot bovenstaande is er één uitzondering.
Voor de toepassing van de gedragsregels van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt de gesleepte auto gezien als een aanhangwagen. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties wanneer u te maken zou krijgen met een weg die gesloten is verklaard voor motorvoertuigen met aanhangwagens.
Voor zover er geen lagere maximum snelheid geldt, dient u er tevens rekening mee te houden dat u met de combinatie niet sneller mag rijden dan 80 km/u.

Hoewel dit laatste naar ik verwacht niet van toepassing zal zijn: de afstand tussen de camper en de auto mag niet meer bedragen dan 5 meter.


Over het slepen van een auto met een triangel is aandacht besteed in verkeersknooppunt, het verkeersblad van de verkeerspolitie. Voor degenen die een auto achter hun camper hebben is het handig deze pagina's uit te printen en mee te nemen.
Verkeersknooppunt triangel sept.2008 166
Verkeersknoopunt febr. 2005 148

Let op de regels in verkeersknoopunt gelden alleen in Nederland omdat het gedragsregels betreft.

België

Heren triangelrijders let op !! De Belgische politie bekeurd voor een auto achter de camper d.m.v. een triangel!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na uitleg van de politie blijkt je mag in Belgie alleen een defect voertuig slepen op de snelweg tot de eerstvolgende afrit.

Artikel 49 van de wegcode (KB 01/12/75):

49.3. Het is verboden een motorvoertuig te slepen behalve indien dit motorvoertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt.

49.5. Noodkoppelingen of de hulpkoppelingen alleen die voorzien zijn in het technisch reglement van de auto's mogen slechts gebruikt worden door de bestuurders van auto's, alleen in geval van overmacht en uitsluitend om, met een snelheid van maximaal 25 km per uur, tot op de plaats van herstelling te brengen:

een aanhangwagen waarvan de hoofdkoppeling of de bevestiging ervan niet meer de vereiste veiligheid biedt;

een auto of een vierwieler met motor die zich niet meer op eigen kracht kunnen verplaatsen of die niet alle veiligheidswaarborgen bieden.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de speciale uitrustingen waarmede sommige voertuigen met het oog op het wegslepen zijn voorzien, niet als noodkoppelingen beschouwd. (Noot camperpunt: <sommige voertuigen met het ook op het wegslepen> Dit betreffen daartoe ingerichte voertuigen zoals kraanwagens e.d.)

Artikel 21 van hetzelfde KB :

21.1. De toegang tot de autosnelwegen is verboden :

aan de bestuurders van voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een ander voertuig slepen;

21.5. De voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling gesleept worden, moeten de autosnelweg verlaten bij de eerste afrit.

Link wegcode.be

Omdat meerdere mensen aan mijn conclusie twijfelden, heb ik één en ander ook aan de Belgische overheid voorgelegd, hun antwoord:
Dag,


Dergelijke combinaties zijn in België inderdaad niet toegelaten. Het gesleepte voertuig is immers geen aanhangwagen, want een aanhangwagen is volgens Artikel 2.24. "Aanhangwagen" : elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.

Dit betreft echter een motorvoertuig dat wordt voortgetrokken door een ander motorvoertuig. Artikel 49.3. stelt dat het verboden is om een motorvoertuig te slepen behalve indien dit voertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt.

De sleep waarvan sprake voldoet niet aan deze voorwaarden en is dus niet toegelaten in het verkeer.

Met vriendelijke groeten,

Cellule Mobilité – Mobiliteitscel
Conseiller - Adviseur
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

53, rue d’Arlon – boîte 4 – 1040 Bruxelles
Aarlenstraat 53 bus 4 – 1040 Brussel

Spanje

Een motorvoertuig geen ander motorvoertuig mag slepen, tenzij in noodgeval bij pech en enkel tot de eerste plek waar men buiten de weg het defect voertuig kan stallen en nooit op autosnelwegen of autowegen. Dus een triangel is in Spanje niet toegestaan om permanent een auto achter de camper mee te nemen.
Wel mag een aanhanger gebruikt worden waarop een auto kan geplaatst worden, maximale lengte sleep met aanhangwagen is 18,75 m. en met oplegger is het 16,5 meter.

Duitsland.

Een triangel is vanaf 1 juni 2011 op geen enkele weg in Duitsland meer toegestaan. Beleid is boete en afkoppelen. N.a.v een discussie hierover, gebeld met de Autobahnpolizei, die vertelden dat het inderdaad vanaf 1 juni verboden is middels de triangel een auto te slepen. Beleid is boete en afkoppelen.

Bron: autobahnpolizei.

§ 33 Schleppen von Fahrzeugen

(1) Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Betrieb als Kraftfahrzeug bestimmt sind, dürfen nicht als Anhänger betrieben werden. Die Verwaltungsbehörden (Zulassungsbehörden) können in Einzelfällen Ausnahmen genehmigen.
(2) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 genehmigt, so gelten folgende Sondervorschriften:
1.
Das schleppende Fahrzeug darf jeweils nur ein Fahrzeug mitführen. Dabei muß das geschleppte Fahrzeug durch eine Person gelenkt werden, die die beim Betrieb des Fahrzeugs als Kraftfahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Satz 2 gilt nicht, wenn die beiden Fahrzeuge durch eine Einrichtung verbunden sind, die ein sicheres Lenken auch des geschleppten Fahrzeugs gewährleistet, und die Anhängelast nicht mehr als die Hälfte des Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, jedoch in keinem Fall mehr als 750 kg beträgt.
2.
Das geschleppte Fahrzeug unterliegt nicht den Vorschriften über das Zulassungsverfahren.
3.
Das geschleppte Fahrzeug bildet mit dem ziehenden Fahrzeug keinen Zug im Sinne des § 32.
4.
Bezüglich der §§ 41, 53, 54, 55 und 56 gilt das geschleppte Fahrzeug als Kraftfahrzeug.
5.
§ 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4 Satz 1 ist nicht anzuwenden.
6.
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4 t dürfen nur mit Hilfe einer Abschleppstange mitgeführt werden.
7.
Die für die Verwendung als Kraftfahrzeug vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen dürfen am geschleppten Fahrzeug angebracht sein. Soweit sie für Anhänger nicht vorgeschrieben sind, brauchen sie nicht betriebsfertig zu sein.
§ 33 Slepen van voertuigen

(1) Voertuigen die door hun bouwwijze als motorvoertuig bedoeld zijn, mogen niet als aanhanger gebruikt worden. De toelatingsinstanties kunnen bij uitzondering een ontheffing verlenen.
(2)Als een ontheffing zoals genoemd in alinea 1 is toegestaan, dan gelden de volgende bijzondere bepalingen:
1 het trekkende voertuig mag slechts een voertuig trekken. In dat geval dient het getrokken voertuig door een persoon bestuurd te worden, die bij het gebruik van het voertuig als motorvoertuig over de vereiste rijbewijzen beschikt.
Zin 2 geldt niet als de beide voertuigen verbonden zijn door middel van een inrichting die ook het veilige sturen van het gesleepte voertuig garandeert, en het aanhanggewicht niet meer bedraagt dan de helft van het leeggewicht van het trekkende voertuig, doch in geen geval meer dan 750kg bedraagt.
2.
Het getrokken voertuig is niet onderworpen aan de toelatingsprocedure.
3
Het getrokken voertuig vormt niet samen met het trekkende voertuig een samenstel in de zin van § 32.
4.
Met respectering van §§ 41, 53, 54, 55 en 56 geldt het gesleepte voertuig als motorvoertuig
5.
§ 43 alinea 1 zin 2 en 3 alsook alinea 4 zin 1 zijn niet te gebruiken.
6.
Voertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 4 ton mogen uitsluitend met behulp van een trekstang meegenomen worden.
7.
De voor het gebruik als motorvoertuig voorgeschreven en toegelaten verlichting mogen aan het gesleepte voertuig aangebracht zijn. Voor zover ze voor aanhangers niet voorgeschreven zijn, hoeven ze niet bedrijfsklaar te zijn.

Oostenrijk.

Navraag in Oostenrijk leerde dat het slepen op autosnelwegen is voorbehouden aan sleepdiensten.

Naast Nederland is het alleen ook nog in Engeland, Frankrijk en Italië toegestaan om middels een trekdriehoek een auto achter een camper mee te voeren.
In Duitsland is het absoluut verboden evenals in België. Men schijnt het in België oogluikend toe te staan maar dat is geen wet van Meden en Perzen dus daar loopt men toch het risico dat e.e.a. afgekoppeld moet worden.


Bron:
Unit Transport en Milieucontrole
Dienst Verkeerspolitie
Korps Landelijke Politiediensten
Een aantal mensen denken dat ze zich op internationale verdragen kunnen beroepen als ze in landen waar het verboden is met een triangel rijden, zoals het Verdrag van Wenen (1968)en het Verdrag betreffende het aannemen van eenvormige voorwaarden voor periodieke technische keuringen van motorvoertuigen en de wederzijdse erkenning van dergelijke keuringen. Een beroep op deze Verdragen is onjuist. Deze Verdragen hebben het over inrichtingseisen en niet over gedragsregels. Het slepen van een voertuig is een gedragsregel en geen inrichtingseis.
Daarom mogen bijvoorbeeld Duitse auto's ook geen 90 maar slechts 80 km per uur op andere wegen dan auto(snel)wegen. Dan geldt de nationale wetgeving.


Share on FacebookShare on TwitterShare on DiggShare on DeliciousShare on Google+
Omhoog
 

Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group